રાજકીય કાયદામાં PM ઘરભેગા: સહયોગી પક્ષે સમર્થન પાછુ લઈ લેતા સ્વીડનની પ્રથમ મહિલા પ્રધાનમંત્રી મેગ્ડેલના એન્ડરસને પોતાના પદ પરથી આપ્યું રાજીનામું

રાજકીય કાયદામાં PM ઘરભેગા: સહયોગી પક્ષે સમર્થન પાછુ લઈ લેતા સ્વીડનની પ્રથમ મહિલા પ્રધાનમંત્રી મેગ્ડેલના એન્ડરસને પોતાના પદ પરથી આપ્યું રાજીનામું