દેશની સુરક્ષામાં વધારો: નૌસેનામાં સામેલ થઈ સાયલન્ટ કિલર સબમરિન ‘INS ‘વેલા’, દરિયાની અંદર વધારે ઉંડાઈ સુધી જઈ ઓપરેટ કરવામાં સક્ષમ

દેશની સુરક્ષામાં વધારો: નૌસેનામાં સામેલ થઈ સાયલન્ટ કિલર સબમરિન ‘INS ‘વેલા’, દરિયાની અંદર વધારે ઉંડાઈ સુધી જઈ ઓપરેટ કરવામાં સક્ષમ