રેલ્વે પ્લેટફોર્મની ટિકિટમાં ઘટાડો: હવે 50 રૂપિયામાં મળતી ટિકિટ હવે 10માં મળશે, કોરોના કાળમાં સરકારે કર્યો હતો વધારો

રેલ્વે પ્લેટફોર્મની ટિકિટમાં ઘટાડો: હવે 50 રૂપિયામાં મળતી ટિકિટ હવે 10માં મળશે, કોરોના કાળમાં સરકારે કર્યો હતો વધારો