અજબ પ્રેમ કી ગજબ કહાની: ધોરણ 10માં ભણતી વિદ્યાર્થીને ઈંસ્ટાગ્રામ પર થયો હતો પ્રેમ, પ્રેમીને મળવા UPથી ગુજરાત પહોંચી

અજબ પ્રેમ કી ગજબ કહાની: ધોરણ 10માં ભણતી વિદ્યાર્થીને ઈંસ્ટાગ્રામ પર થયો હતો પ્રેમ, પ્રેમીને મળવા UPથી ગુજરાત પહોંચી