પોલિસ ફરિયાદ થયા બાદ કંગના રનોતે દારૂ પીતા-પીતા શેર કરી હૉટ તસ્વીર, બોલી- ધરપકડની રાહ જોઈ રહી છુ

પોલિસ ફરિયાદ થયા બાદ કંગના રનોતે દારૂ પીતા-પીતા શેર કરી હૉટ તસ્વીર, બોલી- ધરપકડની રાહ જોઈ રહી છુ