સાવધાન…..દેશમાં કોરોના બરપાવી રહ્યો છે કહેર, દિલ્હી, મુંબઈ સહિત રાજ્યોની અનેક હોસ્પિટલોમાં વધવા લાગી ભીડ

સાવધાન…..દેશમાં કોરોના બરપાવી રહ્યો છે કહેર, દિલ્હી, મુંબઈ સહિત રાજ્યોની અનેક હોસ્પિટલોમાં વધવા લાગી ભીડ