ગુજરાતમાં અનેક લગ્ન કેન્સલ: સરકારે મહેમાનોની સંખ્યા પર કાપ મૂકાતા અનેક નવયુગલના સપનાં રોળાયાં, તૈયારીઓ કરીને બેઠેલા પરિવારો ચિંતિત

ગુજરાતમાં અનેક લગ્ન કેન્સલ: સરકારે મહેમાનોની સંખ્યા પર કાપ મૂકાતા અનેક નવયુગલના સપનાં રોળાયાં, તૈયારીઓ કરીને બેઠેલા પરિવારો ચિંતિત