ઈન્ડિયન ઓપનમાં મોટો ઉલટફેર: નાગપુરની 20 વર્ષીય માલવિકાએ સાયના નેહવાલને હરાવી, માત્ર 34 મિનીટમાં જીત્યો મુકાબલો

ઈન્ડિયન ઓપનમાં મોટો ઉલટફેર: નાગપુરની 20 વર્ષીય માલવિકાએ સાયના નેહવાલને હરાવી, માત્ર 34 મિનીટમાં જીત્યો મુકાબલો