ચટાઈ પાથરીને જમીન પર સૂતો, કાળા કપડા પહેર્યા…..કપરા નિયમોનું પાલન કરી સબરીમાલા મંદિરમાં દર્શન કરવા પહોંચ્યો અજય દેવગણ, 41 દિવસ સુધી કર્યા ઉપવાસ

ચટાઈ પાથરીને જમીન પર સૂતો, કાળા કપડા પહેર્યા…..કપરા નિયમોનું પાલન કરી સબરીમાલા મંદિરમાં દર્શન કરવા પહોંચ્યો અજય દેવગણ, 41 દિવસ સુધી કર્યા ઉપવાસ