નહિ સુધરે અમદાવાદીઓ: પોલીસે 11 દિવસમાં માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ 2,449 લોકોને પકડ્યા; વસૂલ્યો 2.6 કરોડ રૂપિયાનો દંડ

નહિ સુધરે અમદાવાદીઓ: પોલીસે 11 દિવસમાં માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ 2,449 લોકોને પકડ્યા; વસૂલ્યો 2.6 કરોડ રૂપિયાનો દંડ