રાજકોટ ના ન્યારી ડેમ માં 21 લાખ લીટર પાણી ની આવક થતા પહેલી વાર ડેમ ના તમામ 11 દરવાજા ખોલવાની જરૂર પડી

રાજકોટ ના ન્યારી ડેમ માં 21 લાખ લીટર પાણી ની આવક થતા પહેલી વાર ડેમ ના તમામ 11 દરવાજા ખોલવાની જરૂર પડી