રાજકોટ જૂનાગઢ અને જામનગર માં ધોધમાર વરસાદ, સ્થિતિ બની ખુબ જ કફોડી, જ્યાં નજર પડે ત્યાં પાણી જ પાણી

રાજકોટ જૂનાગઢ અને જામનગર માં ધોધમાર વરસાદ, સ્થિતિ બની ખુબ જ કફોડી, જ્યાં નજર પડે ત્યાં પાણી જ પાણી