મુનમુન દત્તા એ પોતાના રાજ અનડકટ સાથે ના અફેર વિષે તોડી ચુપ્પી અને બોલી કે એને પોતાની જાત ને ભારત ની દીકરી કેવા માં  શરમ

મુનમુન દત્તા એ પોતાના રાજ અનડકટ સાથે ના અફેર વિષે તોડી ચુપ્પી અને બોલી કે એને પોતાની જાત ને ભારત ની દીકરી કેવા માં શરમ