બ્રિટની સ્પીઅર્સ એ સેમ અસધારી સાથે કરી લીધી છે સગાઇ અને કર્યું લોકો સમક્ષ જાહેર, 5 વર્ષ થી બંને સાથે જ રહે છે

બ્રિટની સ્પીઅર્સ એ સેમ અસધારી સાથે કરી લીધી છે સગાઇ અને કર્યું લોકો સમક્ષ જાહેર, 5 વર્ષ થી બંને સાથે જ રહે છે