નવા નિમાયેલા CM ભુપેન્દ્ર પટેલ રાજકોટ જામનગર ના અસરગ્રસ્ત ગામડા ની મુલાકાત લેશે

નવા નિમાયેલા CM ભુપેન્દ્ર પટેલ રાજકોટ જામનગર ના અસરગ્રસ્ત ગામડા ની મુલાકાત લેશે