ગુજરાત ના 17 માં ચીફ મિનિસ્ટર તરીકે શ્રી ભુએપેન્દ્ર ભાઈ પટેલ એ લીધા શપથ, સમારોહ માં અમિત શાહ પણ રહ્યા ઉપસ્થિત

ગુજરાત ના 17 માં ચીફ મિનિસ્ટર તરીકે શ્રી ભુએપેન્દ્ર ભાઈ પટેલ એ લીધા શપથ, સમારોહ માં અમિત શાહ પણ રહ્યા ઉપસ્થિત