અમદાવાદ : ઘાટલોડિયા વિસ્તાર ના કે કે નગર રોડ પાર પફ બનાવતી ફેક્ટરી માં ઓવન ની સ્વીચ ચાલુ રહી જતા 3 કર્મચારી નું ગૂંગળામણ થી મોત

અમદાવાદ : ઘાટલોડિયા વિસ્તાર ના કે કે નગર રોડ પાર પફ બનાવતી ફેક્ટરી માં ઓવન ની સ્વીચ ચાલુ રહી જતા 3 કર્મચારી નું ગૂંગળામણ થી મોત